Główna » Pedagog

Pedagog

Pedagog szkolny – p. Marek Rutowicz

Godziny przyjmowania

Poniedziałek

12:30 – 16:30

Wtorek

08:00 – 12:00

Środa

09:00 -13:00

Czwartek

12:00 – 16.00

Piątek

08:00 – 12:00

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

1.Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

2.Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

3.Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

4.Chcesz podzielić się swoją radością sukcesem.

5.Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.

6.Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą , z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku:

– rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

niepowodzeń szkolnych;

– określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do

rozpoznawanych potrzeb;

– organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

– podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z

programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do

uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

– wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;

– planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz

uczniów, rodziców i nauczycieli;

– działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Zadania , o których mowa są realizowane we współpracy z:

– rodzicami

– nauczycielami

– Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

– poradniami specjalistycznymi

– innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

– zajęcia korekcyjno- kompensacyjne;

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

– zajęcia logopedyczne;

– zajęcia integracyjne (realizowane w ramach zajęć szkolnych );

– zajęcia profilaktyczne (dotyczące bezpieczeństwa nałogów );

– porady dla uczniów;

– porady, konsultacje dla rodziców;

– porady i konsultacje dla nauczycieli;

– wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych;

– podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

  Copyright ©2020 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress